Nghĩa của từ: completely additive

*
hoàn toàn cộng tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App