Nghĩa của từ: completely additive set function

* gt.
hàm tập hợp cộng tính hoàn toàn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App