Nghĩa của từ: completely convex

* gt.
lồi tuyệt đối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App