Nghĩa của từ: completely defined function

* log.
hàm xác định khắp nơi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error