Nghĩa của từ: completely ramified

* gt.
hoàn toàn rẽ nhánh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App