Nghĩa của từ: completely separable

* top.
hoàn toàn tách được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App