Nghĩa của từ: completeness

* log.
tính đầy đủ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

completeness /kəm'pli:tnis/
* danh từ
 - tính chất hoàn toàn, tính chất đầy đủ, tính chất trọn vẹn
Động từ BQT - Android App