Nghĩa của từ: complex plane

*
mặt phẳng phức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App