Nghĩa của từ: complex potential

*
thế phức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App