Nghĩa của từ: complex potential

*
thế phức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App