Nghĩa của từ: component analysis

* kt.
phân tích nhân tố

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error