Nghĩa của từ: composite hypothesis

* tk.
giả thiết hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App