Nghĩa của từ: composite matrix

* đs.
ma trận thành phần, ma trận (phức) hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App