Nghĩa của từ: composites of fields

* đs.
hợp tử của trường

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App