Nghĩa của từ: composites of fields

* đs.
hợp tử của trường

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App