Nghĩa của từ: composition homomorphism

* đs.
đồng cấu hợp thành

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error