Nghĩa của từ: compound matrixs

* đs.
ma trận đa hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App