Nghĩa của từ: compound probability

*
xác suất phức hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App