Nghĩa của từ: compressibility

*
tính nén được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

compressibility /kəm,presi'biliti/
* danh từ
 - tính nén được
 - (vật lý) hệ số nén
Động từ BQT - Android App