Nghĩa của từ: compressible

*
nén được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

compressible /kəm'presəbl/
* tính từ
 - có thể nén được, có thể nén được; chịu ép, chịu nén
Động từ BQT - Android App