Nghĩa của từ: computational

*
(thuộc) tính toán

Nghĩa trong từ điển StarDict:

computational accuracy
 - (Tech) độ chính xác tính toán



Động từ BQT - Android App