Nghĩa của từ: compute

*
tính toán

Nghĩa trong từ điển StarDict:

compute /kəm'pju:t/
* động từ
 - tính toán, ước tính
Động từ BQT - Android App