Nghĩa của từ: computer boad

*
bàn tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App