Nghĩa của từ: computer programme

* mt.
chương trình tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

computer programmer
 - (Tech) thảo chương viên điện toán, lập trình viênĐộng từ BQT - Android App