Nghĩa của từ: computing laboratory

* mt.
phòng thực nghiệm tính toán

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error