Nghĩa của từ: computing origin

* tk.
gốc tính toán

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error