Nghĩa của từ: computing unit

* tk.
đơn vị tính toán, đơn vị tỷ lệ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App