Nghĩa của từ: concavo-concave

* vl.
hai mặt lõm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

concavo-concave /kɔn'keivou'kɔnkeiv/
* tính từ
 - hai mặt lõm
Động từ BQT - Android App