Nghĩa của từ: concavo-convex

* vl.
tập trung; cô đặc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

concavo-convex /kɔn'keivou'kɔnveks/
* tính từ
 - lõm lồi
Động từ BQT - Android App