Nghĩa của từ: conceptual

* log.
có khải niệm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

conceptual /kən'septjuəl/
* tính từ
 - thuộc quan niệm, thuộc nhận thức
Động từ BQT - Android App