Nghĩa của từ: concexo-convex

* vl.
hai mặt lồi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

concexo-convex
- vt. hai mặt lồiĐộng từ BQT - Android App