Nghĩa của từ: concirlular

* hh.
đồng viên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

concirlular
- (hình học) đồng viênĐộng từ BQT - Android App