Nghĩa của từ: conclusion

* log.
kết luận, sự kết thúc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

conclusion /kən'klu:ʤn/
* danh từ
 - sự kết thúc, sự chấm dứt; phần cuối
 - sự kết luận, phần kết luận
 - sự quyết định, sự giải quyết, sự dàn xếp, sự thu xếp
 - sự ký kết (hiệp ước...)
!foregone conclusion
 - một quyết định trước khi biết những yếu tố cần thiết
 - định kiến
 - kết quả có thể dự đoán trước được
=in conclusion+ để kết luận
=to try conclusions with+ đọ sức với, đọ tài với
Động từ BQT - Android App