Nghĩa của từ: concomitant variable

* tk.
biến đồng hành

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App