Nghĩa của từ: concordant rings

* đs.
vành phù hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error