Nghĩa của từ: conditional distrribution

* tk.
phân phối có điều kiện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App