Nghĩa của từ: conditional expectation

* tk.
kỳ vọng có điều kiện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App