Nghĩa của từ: conductance

* vl.
tính dẫn điện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

conductance /kən'dʌktəns/
* danh từ
 - (vật lý) độ dẫn
Động từ BQT - Android App