Nghĩa của từ: conduction of heat

* vl.
độ dẫn nhiệt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App