Nghĩa của từ: confidence interval

* tk.
khoảng tin cậy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App