Nghĩa của từ: confidence limit

* tk.
giới hạn tin cậy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error