Nghĩa của từ: configuration

* hh.
cấu hình; log. hình trạng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

configuration /kən,figju'reiʃn/
* danh từ
 - hình thể, hình dạng
 - (thiên văn học) hình thể (các hành tinh...)
Động từ BQT - Android App