Nghĩa của từ: confocal congruances

*
đoàn đồng tiêu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App