Nghĩa của từ: conformal

*
bảo giác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

conformal
- (Tech) thuộc bảo giác, thuộc bảo hình [ĐL]Động từ BQT - Android App