Nghĩa của từ: conformal invariant

* gt.
bất biến bảo giác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App