Nghĩa của từ: conformally geodesic

* hh.
trắc địa bảo giác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App