Nghĩa của từ: conformally separable

* hh.
tách được bảo giác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error