Nghĩa của từ: conforrmable

*
tương ứng được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

conforrmable
- tương ứng đượcĐộng từ BQT - Android App