Nghĩa của từ: confounded

* tk.
đã trùng hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

confounded /kən'faundid/
* tính từ
 - uột ết khuộng chết tiệt
=that confounded horse!+ cái con ngựa chết tiệt này!
Động từ BQT - Android App