Nghĩa của từ: congregation

* top.
sự tập hợp, sự thu thập

Nghĩa trong từ điển StarDict:

congregation /,kɔɳgri'geiʃn/
* danh từ
 - sự tập hợp, sự tụ tập, sự hội họp
 - (tôn giáo) giáo đoàn
=the Congregation de Propaganda+ giáo đoàn truyền giáo
 - đại hội đồng trường đại học
Động từ BQT - Android App