Nghĩa của từ: congruance of matrices

* đs.
sự tương đẳng của các ma trận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App