Nghĩa của từ: congruence group

* đs.
nhóm đồng dư

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App